Ejder Meyvesi

Ejder Meyvesi Pitaya Akarisit

Ejder Meyvesi Pitaya Akarisit

Akarlara karşı kullanılan bir pestisit olan akarisitler, ejder meyvesinde genellikle kırmızı örümcekler kullanılmaktadır. Gövde ve meyve dallarında deformasyona ve bölgesel ölümlere neden olan kırmızı örümcekle mücadele etmek gerekmektedir.

Akarisitler, Acari alt sınıfına bağlı zararlıların kontrolünü sağlayan pestisitler olarak tanımlayabileceğimiz gibi, akarların (mite) kontrolünde kullanılan kimyasal ilaçlar olarakta tanımlayabiliriz. Akarisitlerin hayvan sağlığında kene, uyuz gibi zararlılara karşı kullanılmasının yanısıra, en yoğun kullanıldığı yer tarım alanlarıdır. Buna ilave olarak akarisitlerin evdeki halı, koltuk gibi yerlerde, akarları ve yumurtalarını öldürecek çeşitleri vardır. Günümüzde kırım kongo kanamalı ateşine sebep olan kene türleriyle mücadelede de akarisitler kullanılmaktadır.

Sıvı yada sıvı konsatreler halinde bulunan akarisitler, tarım makineleri yada sırt pompaları yardımıyla püskürtme yöntemiyle uygulanmaktadır.

Akarlar tarımsal alanlarda asıl olarak II.Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik zararlılar haline gelmiştir. Tarımsal alanda yaşanan gelişmeler; sentetik pestisit ve gübrelerin yoğun kullanımı, sulama ve diğer kültürel uygulamalar nedeniyle, kırmızı örümcek popülasyonlarının ekonomik zarar eşiğinin üstüne çıkmasına neden olmuştur.

Benzil benzoate,1930’ lu yıllarda insanlarda zararlı uyuz türlerine karşı ilk kullanılan akarisittir. Özellikle savaş zamanlarında uyuz zararına karşı kıyafetleri ilaçlamak için kullanılmıştır. Daha sonraki yıllarda benzil benzoate ve fenilbenzoate türevlerinin fitofag akarlara karşı etkili olduğu bildirilmiştir. Ancak bu akarisitlerin fitotoksik etkisi nedeniyle tarlada kullanıma uygun olmadığı görülmüştür. Bu denemelerden sonra ilk spesifik akarisit grubu olan ve DDT’nin türevi olan Difenil bileşikleri geliştirilmiştir.

Seralarda, zararlı akarlara karşı ilk uygulanan spesifik akarisit, 1945 yılında geliştirilen ‘’azobenzen’’dir. Daha sonraki yıllarda piyasaya sürülen akarisit aktif maddeleri; bromopropylate, chloropropylate, chlorobenzilate, chlorfenethol, dicofol, tetradifon’dur. Bunlar birinci nesil akarisitler olarak bilinmektedir. Birinci nesil spesifik akarisitlerin çoğunun etki mekanizması tam olarak ortaya konulmadan önce yasaklanmıştır. Türkiye’de kullanılan birinci nesil akarisitlerden son olarak bromopropylate 2011 yılında yasaklanmıştır.

1960-1970 yılları arasında ikinci nesil spesifik akarisit grubu geliştirilmiştir. Bunlar propargite, organotin(cyhexatin, fenbutatin oxide), formamidinler (amitraz, chlordimeform)’dur. Üçüncü nesil spesifik akarisitler ise akar büyüme düzenleyicilerdir. Bunlar da 1980-1985 yılları arasında kullanılmaya başlamıştır. Bu grupta ise ilk olarak sentezlenen akarisitler clofentezine, hexythiazox’dur.

Akarisitler fitofag akarların mücadelesinde yeni bir çağ açmıştır. Kırmızı örümcekler çok geniş konukçu yelpazesine sahiptir (yaklaşık 800 bitki türü). Özellikle seralarda biyolojik mücadele ajanları başarılı olarak kullanılsa da, akarlara karşı başlıca mücadele akarisitler ve insektisit/akarisit ile yapılmaktadır.

Spesifik akarisitlerin dışında insektisit/akarisit veya fungisit/akarisit olarak kullanılan ilaçlar da akar mücadelesi için kullanılmaktadır. Bir fungusit/akarisit olan kükürt,yüzyıllardır akarlarla mücadele için kullanılmaktadır. İnsektisit/akarisitolarak ise avermektinler ve sentetik piretroitler sıklıkla akar mücadelesi için kullanılmaktadır. Bunlar da akarisit market değerlerine eklendiğinde ekonomik değeri daha da artmaktadır.

Akarisitlerin %80’inin uygulandığı hedef zararlılar; iki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae Koch (Acari:Tetranychidae)), Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi (Koch) (Acari:Tetranychidae)) ve turunçgil kırmızı örümceği (Panonychus citri (McGregor)(Acari: Tetranychidae))’dir.

İnsektisit veya böcek ilacı, böceklere karşı kullanılan bir çeşit pestisittir. Bunlar sırasıyla böceklerin yumurta ve larvalarına karşı kullanılan ovisid ve larvisidleri içerir. Böcek öldürücüler ziraat, tıp, endüstri ve ev içi kullanımında genel olarak kullanılmaktadır. 20. yüzyılda tarımsal verimlilik artışının arkasındaki en önemli faktörlerden biri olduğuna inanılır.İnsektisitlerin birçoğu insanlar için zehirlidir.

Akarisit (Acaricide), adındanda anlaşılacagı gibi akarların (Mite) kontrolünde kullanılan kimyasal ilaçlara verilen isimdir. Benzil benzoat bu kimyasal maddelerden biridir. Avrupa’da “Acarosan” ismiyle satılmaktadır. Daha çok tarımda kullanılmasına rağmen evdeki halı, koltuk gibi yerlerde, akarları ve yumurtalarını öldürecek çeşitleri vardır. Akarisitler farklı etkili madde ve farklı ticari isimlerle satılmaktadır. Bu ilaçlardan en önemlilerinden birisi toprak kökenli bakteri, [[Streptomyces avermitilis]]ten elde edilen abamectin etki maddeli ilaçtır. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına sebep olan kene türleriyle mücadele için kullanılan ilaçlar da akarisit türündendir.

Akarisit

Akarisitler, Acari alt sınıfına bağlı zararlıların kontrolünü sağlayan pestisitlerdir. Akarisitlerin hayvan sağlığında kene, uyuz gibi zararlılara karşı kullanılmasının yanı sıra, en yoğun kullanıldığı yer tarım alanlarıdır.

Sentetik akarisitlerin etki mekanizmalarına göre sınıflandırılması

1)Sinir ve kas sistemi etkililer

   1. Asetilkolinesteraz İnhibitörleri

   2. Sodyum Kanalı Düzenleyicileri

   3. Klorid Kanalı Aktivatörleri

   4. Oktopamin Reseptör Agonistleri

2) Büyüme, gelişme düzenleyiciler

   1. Akar Büyüme Engelleyiciler

   2. Kitin Biyosentezini Engelleyiciler

   3. Lipid Biyosentezini Engelleyiciler

3) Solunum etkililer

   1. Proton Gradientini Bozma Yoluyla Oksidatif Fosforilasyon Ayırıcılar

   2. Mitokondriyal ATP Sentaz Engelleyiciler

  3. Mitokondriyal Kompleks I Elektron Taşıma Engelleyiciler

  4. Mitokondriyal Kompleks II Elektron Taşıma Engelleyiciler

  5. Mitokondriyal Kompleks III Elektron Taşıma Engelleyiciler

4) Etki mekanizması bilinmeyenler

Asetilkolinesteraz inhibitörleri, Organik fosforlular ve Karbamatlar bu grupta yer almaktadır. Organik fosforlular, 1930’ların başlarında bulunmuştur ve bugün hala en çok kullanılan insektisit gruplarındandır. Çeşitli düzenlemelerle kullanımı biraz azalsa da, geniş spektrumlu olması, kullanım rahatlığı ve kalıcılığının fazla olması nedeniyle tercih edilmektedir. Organik fosforlular temas, mide ve solunum yoluyla etkili olabilmekle ile beraber sistemik etkide olanları da bulunmaktadır

Sodyum kanalı düzenleyicileri, DDT (Dikloro Difenil Trikloroetan) ve türevleri bu grupta yer alır. Ancak DDT ve türevlerinin tamamının ülkemizde kullanımı yasak durumdadır. Dicofol bu grubun en önemli temsilcisidir. IRAC etki mekanizması sınıflandırılmasında etki mekanizması kesin olarak belli olmayanlar grubundadır ve ülkemizde 2011 yılında tam olarak yasaklanmıştır.

Klorid kanalı aktivatörleri, Abamectin, milbemectin, emamectin benzoate aktif maddeli, avermectinler ve milbemisinler bu grupta yer almaktadır. Kimyasal yapıları makrosiklik laktondur. Bu gruptaki akarisitler kontakt ve mide zehiri etkilidir.

Oktopamin reseptör agonistleri Amitraz bu grubun tek örneğidir. Amitrazın tarımsal alanda kullanımı ülkemizde yasaklanmıştır.

Akar büyüme engelleyiciler Clofentezine, hexythiazox ve etoxazole bu grupta bulunmaktadır. Bu grupta bulunan akarisitler kontakt etkilidir. Hexythiazox ise ayrıca mide zehiri etkisine sahiptir.

Kitin biyosentezi engelleyiciler Flucycloxuron ve flufenoxuron gibi benzoyl üreler grubuna dahil edilen aktif maddeler bu grupta bulunmaktadır. Flufenoxuron kontakt etkilidir.

Lipid biyosentezi engelleyiciler Tetronik ve Tetramik Asit Türevleri bu grubu oluşturmaktadır. Spirodiclofen, spiromesifen bu grupta bulunan akarisit aktif maddeleridir. Kontakt etkili akarisitlerdir.

Proton gradientini bozma yoluyla oksidatif fosforilasyon ayırıcılar Chlorfenapyr, bu grubu temsil eden tek aktif maddedir. Kontakt yolla etkilidir ve translaminar etkiye sahiptir.

Mitokondriyal ATP sentaz engelleyiciler Diafenthiuron, organotin akarisitler (azocyclotin, fenbutatin oxide), propargite bu grupta yer alan akarisitlerdir. Beşinci komplekste ATP sentazı engelleyerek, ATP oluşumunu engellemektedirler.

Mitokondriyal kompleks I elektron taşıma engelleyiciler Fenazaquin, fenpyroximate, pyrimidifen, pyridaben, tebufenpyrad, tolfenpyrad bu grupta bulunan akarisitlerdir. Pyridaben, fenpyroximate kontakt ilaçlardır.

Mitokondriyal kompleks II elektron taşıma engelleyiciler Beta-Keto nitril türevleri; cyenopyrafen, cyflumetofen bu grupta bulunan akarisitlerdir. Cyflumetofen kontakt bir akarisittir ve hızlı knockdown etkiye sahiptir.

Mitokondriyal kompleks III elektron taşıma engelleyiciler Bifenazate, acequinocyl, fluacrypyrim bu grupta bulunan akarisitlerdir. Bifenazate ve acequinocyl kontakt yolla etkili akarisitlerdir.

Maliyetler, yetiştiricilik, danışmanlık ve pazar hakkında diğer tüm detaylar için bize https://ejdermeyvesipitaya.com/iletisim ulaşabilirsiniz.

Ejder Meyvesi Pitaya Akarisit

Ejder Meyvesi Pitaya nın sağlığa ve insan vücuduna faydaları hakkında detaylar için https://pitayasepeti.com/2020/04/03/pitayanin-faydalari/

www.ejdermeyvesipitaya.com adreslerimiz.

Türbe Mah. Hutbetaşı Cad. No:90 Erdemli – Mersin

Altıayak Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:99 Kepez – Antalya

Toplantı için: Bahçeşehir Merkez Başakşehir – İstanbul

MOBİL TEL: 0532 432 07 93

Ejder Meyvesi Pitaya Akarisit

Bir yanıt yazın